pdf
Indice de Exercicios
Modesto Hermida
Artigo
Literatura e outas artes. Lit. Galega do S. XX. 2º Bch
qr

Foto: Modesto Hermida, escritor galego e amigo de ogalego.eu
ogalego.eu // ogalego.gal son Vitoria Ogando Valcárcel e Anxo González Guerra 
Catedráticos de Lingua Galega e Lit. xubilados
 

LINGUA GALEGA E LITERATURA: 2º BACHARELATO

ABAU, Avaliación de Bacharelato para o Acceso á Universidade


Ver os exames de 2021Estrutura do exame de ABAU en Lingua Galega e Literatura no curso 2020-2021:

O exame consta de 6 preguntas de 2,5 puntos cada unha, das que poderá responder un MÁXIMO DE 4, combinadas como queira. O texto de referencia pode ser xornalístico ou literario.

- 1. Comprensión do texto.

- 2. Lingua e gramática.

- 3. Produción textual.

- 4. Lingua e sociedade.

- 5. Literatura

- 6. Literatura

-PREGUNTA 1. Comprensión do texto 1

Formularanse varias cuestións breves sobre algún aspecto de interpretación e análise do texto proposto, na liña das que a continuación se indican a modo de exemplo:

• Resumo breve do texto ou dunha parte del.
• Estrutura do texto.
• Ideas principais e secundarias.
• Significado concreto no texto dalgunhas palabras, expresións ou fragmentos. (ver práctica, NOVO).
• Descrición do rexistro do texto e análise das súas manifestacións lingüísticas.

-PREGUNTA 2. Lingua e gramática

Formularanse varias preguntas sobre contidos de:

1. Fonética e fonoloxía.
Documento de axuda.

Práctica

2. Morfoloxía e sintaxe.
-Documento de axuda para morfoloxía
Exercicios de axuda para morfoloxía
-Documento de axuda para sintaxe
Preguntas de sintaxe nos últimos exames das PAU
Exercicios de sintaxe para ABAU Novo

3. Semántica e lexicoloxía.
-Documento de axuda para semántica
Práctica 1.
Práctica 2

-Documento de axuda para formación de palabras

Práctica. Novo

-PREGUNTA 3. Produción textual
Pediráselle ao alumno/a que constrúa un texto persoal cunha extensión aproximada de 200-250 palabras sobre un tema proposto, relacionado dalgún xeito co contido do texto do exame. Nesta pregunta valorarase a capacidade para producir un texto que sexa informativo, coherente, ben estruturado e adecuado á situación comunicativa. (2´5 puntos)

-PREGUNTA 4. Lingua e sociedade. Escolla e desenvolva un dos dous apartados propostos (Extensión aprox. 200-250 palabras) (2´5 puntos)

Propóñense dous desta listaxe:

1. Estereotipos e prexuízos lingüísticos: a súa repercusión nos usos.

2. Historia da normativización: a construción da variedade estándar. Interferencias e desviacións da norma.

3. O galego, lingua en vías de normalización.

4. O galego no primeiro terzo do século XX: características lingüísticas fundamentais. Contexto histórico e situación sociolingüística.

5. O galego de 1936 a 1978: características lingüísticas fundamentais. Contexto histórico e situación sociolingüística.

6. O galego a finais do século XX e comezos do XXI: características lingüísticas fundamentais. Contexto histórico e situación sociolingüística.

-PREGUNTA 5. Literatura. Escolla e desenvolva un dos dous apartados propostos (Extensión aprox. 400 palabras) (2´5 puntos)

Propóñense dous desta listaxe:

1. A poesía das Irmandades da Fala. Características, autores e obras representativas.

2.- A poesía de vangarda. Características, autores e obras representativas.

3. A prosa do primeiro terzo do XX: as Irmandades e o Grupo Nós (narrativa, ensaio e xornalismo).

4.- O teatro do primeiro terzo do XX: Irmandades, vangardas e Grupo Nós.

5.- A poesía entre 1936 e 1975: a Xeración do 36, a Promoción de Enlace, a Xeración das Festas Minervais.

6.- A prosa entre 1936 e 1975: os renovadores da prosa (Fole, Blanco Amor, Cunqueiro e Neira Vilas).

7.- A Nova Narrativa Galega. Características, autores e obras representativas.

8.- O teatro galego entre 1936 e 1975: a Xeración dos 50 e o Grupo de Ribadavia.

9.- A literatura do exilio entre 1936 e 1975: poesía, prosa e teatro.

10. A poesía de fins do XX e comezos do XXI. Temas e autores dos 80 e dos 90. Poetas e tendencias actuais máis relevantes.

11.- A prosa de fins do XX e comezos do XXI. Temas e autores dos 80 e dos 90. Prosistas e tendencias actuais máis relevantes.

12. O teatro de fins do XX e comezos do XXI. Temas e autores dos 80 e dos 90. Dramaturgos, tendencias e compañías actuais máis relevantes.

 

-PREGUNTA 6. Literatura. Escolla e desenvolva un dos dous apartados propostos (Extensión aprox. 400 palabras) (2´5 puntos)

Propóñense dous desta mesma listaxe que a pregunta 5:

1. A poesía das Irmandades da Fala. Características, autores e obras representativas.

2.- A poesía de vangarda. Características, autores e obras representativas.

3. A prosa do primeiro terzo do XX: as Irmandades e o Grupo Nós (narrativa, ensaio e xornalismo).

4.- O teatro do primeiro terzo do XX: Irmandades, vangardas e Grupo Nós.

5.- A poesía entre 1936 e 1975: a Xeración do 36, a Promoción de Enlace, a Xeración das Festas Minervais.

6.- A prosa entre 1936 e 1975: os renovadores da prosa (Fole, Blanco Amor, Cunqueiro e Neira Vilas).

7.- A Nova Narrativa Galega. Características, autores e obras representativas.

8.- O teatro galego entre 1936 e 1975: a Xeración dos 50 e o Grupo de Ribadavia.

9.- A literatura do exilio entre 1936 e 1975: poesía, prosa e teatro.

10. A poesía de fins do XX e comezos do XXI. Temas e autores dos 80 e dos 90. Poetas e tendencias actuais máis relevantes.

11.- A prosa de fins do XX e comezos do XXI. Temas e autores dos 80 e dos 90. Prosistas e tendencias actuais máis relevantes.

12. O teatro de fins do XX e comezos do XXI. Temas e autores dos 80 e dos 90. Dramaturgos, tendencias e compañías actuais máis relevantes.

Consideracións relativas á corrección lingüística
De igual maneira que se veu facendo nestes anos pasados, valorarase a corrección lingüística do exame. Os erros poderán descontar até un máximo de 2 puntos sobre a cualificación global.

O cálculo levarase a cabo segundo a seguinte clasificación:
• Moi graves: solucións que son alleas ao sistema lingüístico do galego, como tempos compostos, mala colocación dos clíticos, etc. Descontaranse 0,2 puntos por cada un.
• Graves: solucións ortográficas contrarias á norma lingüística (b/v, h, y, etc.) e acentuación diacrítica. Descontarase 0,1 punto por cada un.
• Leves: solucións galegas alleas ao estándar vixente e acentuación non diacrítica. Descontaranse 0,05 puntos por cada un. Estas penalizacións non se aplicarán sobre a pregunta 3 xa que, tal como se indicou, na propia valoración da pregunta está incluída a avaliación da corrección lingüística do texto producido.

 


Consellos:

-Pode prescindir completamente dos temas de literatura (facendo as outras catro preguntas) ou de sociolingüística (quedan 5 para 4)

-Pode prescindir da pregunta de produción textual.

-Pode prescindir das preguntas de lingua-gramática

-Prepare o exame segundo as súas preferencias e gustos vendo que é no que máis pode destacar, se nas preguntas de memorizar ou nas outras.-Exame de xullo e setembro 2020 (con 7 preguntas)

****EXAMES ABAU XUÑO E XULLO DE 2019: VER****

****EXAMES ABAU XUÑO E SETEMRO DE 2018: VER****

****EXAMES ABAU XUÑO E SETEMBRO DE 2017: VER****


****Consellos de Xosé Manuel Calvo para facer o exame ****


AvisoAs probas de selectividade//ABAU en cursos anteriores a 2020

2005-2021
Licenza Creative Commons
ogalego.eu/ogalego.gal ten unha licenza Creative Commons Atribución-Non comercial-Compartir igual 4.0 Internacional.