Indice de Exercicios
Modesto Hermida
Artigo
Literatura e outas artes. Lit. Galega do S. XX. 2º Bch
qr

Foto: Modesto Hermida, escritor galego e amigo de ogalego.eu
ogalego.eu // ogalego.gal son  Vitoria Ogando Valcárcel e Anxo González Guerra, catedráticos de L. e Lit. Galega xubilados 

LINGUA GALEGA E LITERATURA: 2º BACHARELATO

ABAU, Avaliación de Bacharelato para o Acceso á Universidade


Ver o exame-proposta da Comisión para 2024 (NOVO)

**O exame de 2024 será igual que o de 2023 (29/11/2023)**


Ver o exame ABAU de 2023Estrutura do exame de ABAU en Lingua Galega e Literatura no curso 2023-2024

O exame consta de 6 preguntas de 2,5 puntos cada unha, das que poderá responder un MÁXIMO DE 4, combinadas como queira. Se responde máis preguntas das permitidas, só se corrixirán as CATRO primeiras respondidas.

**TEXTO DE INICIO (literario ou xornalístico)

** PREGUNTA 1. Comprensión do texto. (2,5 puntos)

Está dividida en tres apartados:

- 1.1.: Resumo / esquema / ideas principais e secundarias / intención comunicativa / tema. (0.5 puntos).

-Axuda para o punto 1.

- 1.2.: Definición de palabras ou explicación de expresións tiradas do texto (1 punto).

-Práctica de definicións ABAU.

- 1.3. Recoñecemento de elementos cohesivos. (1 punto).

-Axuda na Galipedia

** PREGUNTA 2. Produción textual.
Redacte un texto baseado nalgún aspecto salientable do texto de inicio (Extensión aprox. 250 palabras) (2,5 puntos)
-Axuda para a pregunta 2

** PREGUNTA 3. Reflexión sobre a lingua.
Preguntarase sempre en contexto, é dicir, sobre elementos do texto de inicio. Esta pregunta estará baseada en cuestións de sintaxe, morfoloxía, semántica, fonética e fonoloxía presentes no currículo, e distribuirase en distintos apartados cun valor total de 2.5 puntos.
1- Sintaxe:
-Documento de axuda para sintaxe
-Preguntas de sintaxe nos últimos exames das ABAU
-Exercicios de sintaxe para ABAU

2- Morfoloxía:
-Documento de axuda para morfoloxía
-Preguntas de morfoloxía nos últimos exames das ABAU
-Exercicios de axuda para morfoloxía
-Documento de axuda para formación de palabras
-Práctica para a formación de palabras

3- Semántica:
-Documento de axuda para semántica
-Preguntas de semántica nos últimos exames das ABAU

-Práctica 1 para semántica
-Práctica 2 para semántica

4- Fonética e fonoloxía:
-Documento de axuda para fonética e fonoloxía

-Preguntas de fonética e fonoloxía nos últimos exames das ABAU
-Práctica de fonética e fonoloxía

5- Dialectoloxía:

-Documento de axuda para dialectoloxía
-Práctica de dialectoloxía e preguntas en exames ABAU

** PREGUNTA 4. Lingua e sociedade.

O alumnado debe ser quen de aplicar os conceptos teóricos aprendidos neste bloque á análise dun estímulo, que pode ser unha viñeta, un texto breve, un gráfico etc. Presentaranse 2 opcións para escolleren 1. (Extensión aprox. 250 palabras) (2.5 puntos).

Preparación teórica:

1. Estereotipos e prexuízos lingüísticos: a súa repercusión nos usos.

2. Historia da normativización: a construción da variedade estándar. Interferencias e desviacións da norma.

3. O galego, lingua en vías de normalización.

4. O galego no primeiro terzo do século XX: características lingüísticas fundamentais. Contexto histórico e situación sociolingüística.

5. O galego de 1936 a 1978: características lingüísticas fundamentais. Contexto histórico e situación sociolingüística.

6. O galego a finais do século XX e comezos do XXI: características lingüísticas fundamentais. Contexto histórico e situación sociolingüística.

** PREGUNTA 5. Educación literaria.

Cada unha destas preguntas parte dun breve texto literario (narrativo, poético ou teatral), sobre o que o alumnado debe analizar algunhas características representativas do seu autor ou autora. Ademais, preguntarase tamén por algunha información teórica con respecto a ese mesmo período (contextualización, outros autores ou autoras da época e algunha das súas obras etc.). Sempre se facilitará a información sobre o autor/a do texto, así como o título e ano de publicación da obra da que estea extraído. (Extensión aprox. 250 palabras) (2.5 puntos cada unha)

Preparación teórica:

1. A poesía das Irmandades da Fala. Características, autores e obras representativas.

2.- A poesía de vangarda. Características, autores e obras representativas.

3. A prosa do primeiro terzo do XX: as Irmandades e o Grupo Nós (narrativa, ensaio e xornalismo).

4.- O teatro do primeiro terzo do XX: Irmandades, vangardas e Grupo Nós.

5.- A poesía entre 1936 e 1975: a Xeración do 36, a Promoción de Enlace, a Xeración das Festas Minervais.

6.- A prosa entre 1936 e 1975: os renovadores da prosa (Fole, Blanco Amor, Cunqueiro e Neira Vilas).

7.- A Nova Narrativa Galega. Características, autores e obras representativas.

8.- O teatro galego entre 1936 e 1975: a Xeración dos 50 e o Grupo de Ribadavia.

9.- A literatura do exilio entre 1936 e 1975: poesía, prosa e teatro.

10. A poesía de fins do XX e comezos do XXI. Temas e autores dos 80 e dos 90. Poetas e tendencias actuais máis relevantes.

11.- A prosa de fins do XX e comezos do XXI. Temas e autores dos 80 e dos 90. Prosistas e tendencias actuais máis relevantes.

12. O teatro de fins do XX e comezos do XXI. Temas e autores dos 80 e dos 90. Dramaturgos, tendencias e compañías actuais máis relevantes.

** PREGUNTA 6. Educación literaria.

O mesmo que a 5 (2,5 puntos)

CORRECCIÓN LINGÜÍSTICA
Ademais dos contidos de cada pregunta, tamén se terá en conta a corrección lingüística do exame, que se aplicará a todas as preguntas, excepto a 2, na que xa está incluída na súa puntuación. Polo tanto, sobre a cualificación global poderase descontar ata un máximo de 2 puntos por erros. Estes
poderán ser:
—Moi graves: Desconto 0’2 puntos c/u. Solucións alleas ao sistema lingüístico do galego (tempos compostos, mala colocación dos clíticos...).
—Graves: Desconto 0’1 puntos c/u. Solucións ortográficas contrarias á norma lingüística (b/v, h, y), acentuación diacrítica...
—Leves: Desconto 0’05 puntos c/u. Solucións galegas alleas ao estándar vixente. Acentuación non diacrítica. Contraccións non realizadas.AvisoExames anteriores a 2022 na ABAU, Lingua Galega e Literatura

2005-2022
Licenza Creative Commons
ogalego.eu/ogalego.gal ten unha licenza Creative Commons Atribución-Non comercial-Compartir igual 4.0 Internacional.