ogalego.eu - ogalego.gal

Pedro Rielo
Foto de Pedro Rielo, escritor, xornalista e amigo de ogalego.eu
ogalego.eu // ogalego.gal son  Vitoria Ogando Valcárcel e Anxo González Guerra, catedráticos de L. e Lit. Galega xubilados

-PREGUNTAS DE DIALECTOLOXÍA NOS ÚLTIMOS EXAMES DE SELECTIVIDADE EN LINGUA GALEGA E LITERATURA

-PRÁCTICAS DE DIALECTOLOXÍA PARA ABAU


Xullo 2019

4. A palabra rincós (Gardo dentro de min toda a fragancia/ dos amados rincós da miña infancia/ e os recendos que tiña a vella casa) amosa un fenómeno dialectal que caracteriza un dos bloques dialectais do galego. Cal é ese fenómeno? Que bloque dialectal caracteriza? Sinala outros dous fenómenos característicos dese bloque. [1 punto]

Proposta da comisión:

Avalíase a capacidade para identificar e explicar os principais trazos de variación dialectal do galego. Asígnanse 0'25 puntos á identificación do fenómeno dialectal que ilustra o exemplo proposto e a mesma puntuación á identificación do bloque dialectal e a cada un dos outros dous fenómenos característicos dese bloque.

A nosa proposta:

Encádrase no bloque central: plural das palabras agudas rematadas en -n (canción-canciós) que perde o n neste bloque.

Outros fenómenos deste bloque:

-masculino -ao, feminino á: irmao, irmá

-desmostrativos: iste, ise, aquil en lugar de este, ese, aquel


PRÁCTICA PARA ABAU

a) Substituír todos os dialectalismos das frases polas formas estándar

1.  Ten tino, que con iso xa se mancou miña mai nunha mao o verao pasado. solucion

2. Ises xamós son moi ruís e xa o dixo il cando os viu.solucion

3.  Xa che levei comingo.solucion

4.  Culle os cuartos e míteos no banco antes de que chos leven os ladrós.solucion

5.  Xa lle dixen aos nenos o que tiñan que faser, e ao deitárense que apaghen a lus.solucion

6. Aquel rapacín cantaba unhas canciois mui feitas.solucion

7.   Colleu a vara e parteuna dun golpe.solucion

8.  Miña avó truxo unhas roscas de Ribadavia que estaban mui ricas.solucion

9.Estaban beilando na aira unhos rapaces moi pándegos.solucion

10.  Fixéchedes ben, que eisí non vos van poder pillar.solucion

11.  Eu aprobín todo este ano, aínda que non tiña moi bons profesores.solucion

12.  Tu cantaste moito mellor que o resto, mais xa ves como son as cousas, o premio foi para os de Ortigueira. solucion

13. Esvaroume da mau, non o fixen adrede. Que sabía eu que ía estoupar daquil xeito?(A esmorga, Blanco Amor, p. 76) solucion

b) Substituír todos os dialectalismos das frases polas formas estándar sinalando o bloque dialectal no que se debe situar a frase.

1.- Anda, rapaz, cume e bibe, e o que che sobre míteo nos petos e lévao solucion

2.- O meu padrín vendeu os pantalois vellos na feira o domingo solucion

3.- Asende a lus da cosiña, que non se ve ben solucion

4.- Foi teu irmao o que meteu mao nos xamós do veciño solucion

5.- E logho por onde andabas que non te mirín, a última ves foi en Pasarón solucion

6.- Seica viñeron visitala unhos catalás moi educadiños iles solucion

7.- Onte á mañá meu irmao foi a unha puza pescar arrales. Il é moi arteiro neso, que o aprendeu de neno, di que non hai que tir moita práctica pra apañalas cun pano roxo. solucion
8.- Logo colleu un dos balós que hai no rocho e botamos unhos partidos na aira da señora Antonia. Estuvemos asta as catro ou cinco da tarde, non me acordo ben. solucion
9.- Dispois fomos merendar unhas mazás sentados no chau e cantamos unhas canciós mui bonitas que aprendemos na escola. solucion
10.- Ó chegarmos á casa sacamos os zocos e sentamos a ver a televisión un bon anaco, que poñían unhas viciñas beilando, eran unhas dazaoito ou dazanove e foron as millores da noite. solucion

11.-   Por aquel camín viñan uis cais alobados.solucion

12.- Aquel rapasiño cantaba unhas cancións moi ghuapas.solucion

2005-2024
Licenza Creative Commons
ogalego.eu/ogalego.gal ten unha licenza Creative Commons Atribución-Non comercial-Compartir igual 4.0 Internacional.