ogalego.eu:
Anxo González Guerra
//Vitoria Ogando Valcárcel catedráticos de galego xubilados

Léxico 1. Exercicio 0: segmentar as seguintes palabras


NOTA: posibles siglas. ML: morfema léxico // MD: morfema derivativo // MF: morfema flexivo // MVT: vocal temática (verbos o derivados de verbos) // MTMA: morfema de tempo, modo aspecto (verbos) // MNP: morfema de número persoa (nos verbos)

2.- ABAU, setembro 2020 / proposta de exame para 2021: desenvolvemento, invernadoiro, negacionista, solares

Proposta da comisión avaliadora:

Des-envolv-e-mento: raíz (morfema léxico) + morfema flexivo (VT) + morfemas derivativos (prefixo e sufixo)
Invern-a- doiro: raíz (morfema léxico) + morfema flexivo (VT) + morfema derivativo (sufixo)
Nega-cion-ista: raíz (morfema léxico) + morfemas derivativos (sufixos) no exame de setembro 2020.
Neg-a-cion-ista: raíz (morfema léxico) + morfema flexivo (VT) + morfemas derivativos (sufixos) no exame proposto para 2021.
Sol-ar-es: raíz (morfema léxico) + morfema derivativo (sufixo) + morfema flexivo (de número)

3.- ABAU, xuño de 2020

embaular

em: prefixo derivativo (morfema derivativo). Achega a noción de dentro, interior

baul: lexema (morfema léxico)

ar: sufixo derivativo (morfema derivativo). Forma un verbo novo. a (M vogal temática) + r (M de tempo e modo)

baúl > embaular

países

país: lexema (morfema léxico)

es: morfema flexivo de número, plural

país > países

mercadotecnia

mercado: lexema (morfema léxico)

tecnia: sufixo derivativo (morfema derivativo). Achega a noción de técnica

mercado > mercadotecnia

praguicida

prag(u): lexema (morfema léxico)

icida: sufixo derivativo (morfema derivativo). Achega a noción de morte, destrución

praga > praguicida

4. Descompoñer as palabras

empuñadura

em: MD prefixo

puñ: lexema (morfema léxico)

a: MF vogal temática

dura: MD sufixo. Deverbal ou nominalizador

puño> empuñar> empuñadura

desenlaces

des: MD prefixo. Achega a noción de contrario

en: MD prefixo. Achega a noción de dentro, interior

lac: lexema (morfema léxico)

e: MD sufixo. Deverbal ou nominalizador

s: MF número plural

lazo > enlazar > desenlazar > desenlace

interminable

in: MD prefixo

termin: lexema (morfema léxico)

a: MF vogal temática

ble: MDsufixo adxectival

término > terminar > terminable > interminable

reciclaxe

re: MD prefixo. Achega a noción de repetición

cicl: lexema (morfema léxico)

a: M Fvogal temática

xe: MD sufixo. Nominalizador deverbal

ciclo > reciclar > reciclaxe

envilecemento

en: MD prefixo. Achega a noción de dentro, interior

vil: lexema (morfema léxico)

ec: MD sufixo verbal

e:- MF vogal temática

mento: MD sufixo. Nominalizador deverbal

vil > envilecer > envilecemento

descoñecidas

des: MD prefixo. Achega a noción de negación, inversión do significado

coñec: lexema (morfema léxico)

i: MF vogal temática

d: MF verbal. Sufixo de formación de participios

a: MF de xénero feminino

s: MF de número plural

coñecer > descoñecer > descoñecidas

estariades

est: lexema (morfema léxico)

a: MF vogal temática

ria: MF verbal de modo e tempo.

des: MF verbal de número e persoa

estar > estariades

muiñeira

muiñ: lexema (morfema léxico)

eir: MD sufixo. Achega a noción de relativo a

a: MF de xénero feminino

muíño > muiñeira

augardenteiro

aug: lexema (morfema léxico)

ard: lexema (morfema léxico)

e: MF vogal temática

nt: MD sufixo. Adxectivante

eir: MD sufixo. Achega a noción de profesión

o: MF de xénero masculino

auga arder> augardente> augardenteiro

mesón

mes: lexema (morfema léxico)

ón: MD sufixo. Aumentativo

mesa> mesón

preconstitucional

pre: MD prefixo. Achega a noción de anterioridade

constitucion: lexema (morfema léxico)

al: MD sufixo. Achega a noción de relativo a

constitución> preconstitucional

contradicir

contra: MD prefixo. Achega a noción de oposto

dic: lexema (morfema léxico)

i: MF vogal temática.

r: MF verbal de modo e tempo

dicir> contradicir

comedor

com: lexema (morfema léxico)

e: MF vogal temática

dor: MD sufixo. Achega a noción de lugar onde...

comer> comedor

vinagreiras

vin: lexema (morfema léxico)

agr: lexema (morfema léxico)

eir: MD sufixo. Achega a noción de recipiente

a: MF de xénero feminino

s: MF de número plural

vinagre> vinagreiras

incerteza

in: MD prefixo. Achega a noción de contrario, negación

cert: lexema (morfema léxico)

eza: MD sufixo, substantivador

certo> incerto> incerteza

asintomático

a: MD prefixo. Achega a noción de carencia, negación

sintoma: lexema (morfema léxico)

tic: MD sufixo, adxectivador

o: MF de xénero masculino

síntoma> asintomático

entraremos

entr: lexema (morfema léxico)

a: MF vogal temática

re: MF verbal de modo e tempo

mos: MF verbal de número e persoa

entrar> entraremos

bacharelato

bacharel: lexema (morfema léxico)

ato: MD sufixo, substantivador

bacharel> bacharelato

embotellar

em: MD prefixo. Achega a noción de dentro, interior

botell: lexema (morfema léxico)

a: MF vogal temática

r: MF verbal de modo e tempo

botella> embotellar

parasol

para: lexema (morfema léxico)

sol: lexema (morfema léxico)

 

Índice de Exercicios de lingua galega
Pseudónimos galegos
Anxo González GuerraVitoria Ogando Valcárcel
Suxestións: ogalego@galicia.com