ogalego.eu 
Anxo González Guerra
//Vitoria Ogando Valcárcel catedráticos de galego xubilados

Léxico 1. Exercicio 1: Indicar os substantivos correspondentes aos seguintes adxectivos


 • acedume
 • dozura
 • lixeireza
 • xordeira
 • prudencia
 • longura
 • ingratitude
 • alegría
 • enfermidade
 • madurez, madureza
 • perversidade
 • viveza, vida
 • escuridade
 • aptitude
 • anchura
 • modernidade
 • baixeza, baixura
 • maldade
 • lentitude, lentura
 • elegancia
 • mansedume
 • cultura
 • negrura, negror, negrume
 • estreiteza
 • sobriedade
 • antigüidade
 • barateza, baratura
 • bondade
 • bonitura
 • fermosura
 • facilidade
 • timidez
 • novidade
 • fealdade
 • miudeza
 • curiosidade
 • cortesía
 • pequenez, pequeneza
 • atrocidade
 • pobreza
 • bravura, braveza
 • brandura
 • beleza
 • cegueira
 • podremia
 • simpleza, simplicidade
 • covardía
 • brancura
 • porcallada
 • decencia
 • ledicia
 • carestía, careza
 • altiveza
 • avaricia
 • claridade, clareza
 • facilidade
 • falsidade
 • quentura
 • fondura
 • sensatez
 • coxeira
 • intelixencia
 • fortaleza, forza
 • modestia
 • solidariedade
 • rapidez
 • frescura, frescor
 • gordura
 • fraqueza
 • capacidade
 • discreción
 • solidez
 • perseveranza
 • rareza
 • redondez
 • hostilidade
 • lisura
 • valentía
 • grandeza, grandura, grandor
 • tristeza, tristura
 • limpeza
 • vellez
 • crueza
 • frialdade
 • lealdade
 • naturalidade
 • pasividade
 • rixidez
 • largueza, largura
 • delgadeza
 • prosperidade
 • estupidez
 • xenerosidade
 • tolemia, tolería
 • mocidade
 • riqueza
 • crueldade
 •  
 •  

 

 

 • acedo
 • doce
 • lixeiro
 • xordo
 • prudente
 • longo
 • ingrato
 • alegre
 • enfermo
 • maduro
 • perverso
 • vivo
 • escuro
 • apto
 • ancho
 • moderno
 • baixo
 • mao
 • lento
 • elegante
 • manso
 • culto
 • negro
 • estreito
 • sobrio
 • antigo
 • barato
 • bo
 • bonito
 • fermoso
 • fácil
 • tímido
 • novo
 • feo
 • miúdo
 • curioso
 • cortés
 • pequeno
 • atroz
 • pobre
 • bravo
 • brando
 • belo
 • cego
 • podre
 • simple
 • covarde
 • branco
 • porco
 • decente
 • ledo
 • caro
 • altivo
 • avaro
 • claro
 • fácil
 • falso
 • quente
 • fondo
 • sensato
 • coxo
 • intelixente
 • forte
 • modesto
 • solidario
 • rápido
 • fresco
 • gordo
 • fraco
 • capaz
 • discreto
 • sólido
 • perseverante
 • raro
 • redondo
 • hostil
 • liso
 • valente
 • grande
 • triste
 • limpo
 • vello
 • cru
 • frío
 • leal
 • natural
 • pasivo
 • ríxido
 • largo
 • delgado
 • próspero
 • estúpido
 • xeneroso
 • tolo
 • mozo
 • rico
 • cruel
Índice de Exercicios de lingua galega
Pseudónimos galegos
Anxo González GuerraVitoria Ogando Valcárcel
Suxestións: ogalego@galicia.com