ogalego.eu 
Anxo González Guerra
//Vitoria Ogando Valcárcel catedráticos de galego xubilados

Exercicio 6. Ortografía: b/v


 1. avogado

 2. voda

 3. baleirar

 4. barallar

 5. bolboreta

 6. varexar

 7. vasoira

 8. deber

 9. dúbida

 10. cravar

 11. beixar

 12. trobador

 13. banal

 14. verruga

 15. orballo

 16. bater

 17. bévera

 18. vexiga

 19. vasco

 20. balea

 21. gabear

 22. escaravellar

 23. debullar

 24. vacaloura

 25. ouvear

 26. biscoito

 27. bocoi

 28. beira

 29. baixar

 30. carballo

 31. sarabia

 32. bisavoa

 33. buraco

 34. bufar

 35. pobo

 36. cóbado

 37. debullar

 38. vermello

 39. varrer

 40. rebento

 41. verza

 42. polbo

 43. esvarar

 44. balbordo

 45. salvidade

 46. sobordar

 47. viruxe

 48. verniz

 49. vulto

 50. gravata

 51. cavorco

 52. vimbio

 53. ribeira

 54. mobilidade

 55. gabeta

 56. marabilla

 57. sorber

 58. disolver

 59. obvio

 60. gravadora

 61. voitre

 62. pavillón

 63. vacina

 64. gabián

 65. bravo

 66. acivro

 67. aparvar

 68. nobelo

 69. balde

 1. a..ogado

 2. ..oda

 3. ..aleirar

 4. ..arallar

 5. ..ol..oreta

 6. ..arexar

 7. ..asoira

 8. de..er

 9. dú..ida

 10. cra..ar

 11. ..eixar

 12. tro..ador

 13. ..anal

 14. ..erruga

 15. or..allo

 16. ..ater

 17. ..é..era

 18. ..exiga

 19. ..asco

 20. ..alea

 21. ga..ear

 22. escara..ellar

 23. de..ullar

 24. ..acaloura

 25. ou..ear

 26. ..iscoito

 27. ..ocoi

 28. ..eira

 29. ..aixar

 30. car..allo

 31. sara..ia

 32. ..isa..oa

 33. ..uraco

 34. ..ufar

 35. po..o

 36. có..ado

 37. de..ullar

 38. ..ermello

 39. ..arrer

 40. re..ento

 41. ..erza

 42. pol..o

 43. es..arar

 44. ..al..ordo

 45. sal..idade

 46. so..ordar

 47. ..iruxe

 48. ..erniz

 49. ..ulto

 50. gra..ata

 51. ca..orco

 52. ..im..io

 53. ri..eira

 54. mo..ilidade

 55. ga..eta

 56. mara..illa

 57. sor..er

 58. disol..er

 59. o....io

 60. gra..adora

 61. ..oitre

 62. pa..illón

 63. ..acina

 64. ga..ián

 65. ..ra..o

 66. aci..ro

 67. apar..ar

 68. no..elo

 69. ..alde

»Ortografía
»Exercicio seguinte

ogalego.eu
Índice de Exercicios de lingua galega
Pseudónimos galegos
2005-2024
Anxo González GuerraVitoria Ogando Valcárcel
Suxestións: ogalego@galicia.com