Anxo González Guerra // Vitoria Ogando Valcárcel -ogalego.eu // ogalego.gal

DESVIACIÓNS DA LINGUA ESTÁNDAR. Solucións exercicio 4


Azul: correctas. Verde: con hiperenxebrismos

 1. Ficou moi satisfeito cando conseguiu limpar todo o piso e colocar as cortinas sen a axuda de ninguén. Ficou moi sadisfeito cando conseguiu limpar todo o piso e colocar as cortiñas sen a axuda de ninguén.
 2. Comprendeu que a aquela hora xa lle sería imposíbel comezar a escalada da montaña porque non alcanzaría o seu obxectivo antes de chegar a noite. Comprendeu que a aquela houra xa lle sería imposíbel comezar a escalada da montana porque non alcanzaría o seu obxectivo antes de chegar a noite.
 3. Para facer máis clara a explicación empregou varios exemplos que todos puidesen entender sen dificultade. Para facer máis crara a explicación empregou varios exempros que todos puidesen entender sen dificultade.
 4. O asasino permaneceu tranquilo e non se alterou cando o sorprenderon no lugar do crime. O asasiño permañeceu tranquilo e non se alteirou cando o sorprenderon no lugar do crime.
 5. Os científicos, grazas á súa rápida acción, extirparon aquela parte enferma do organismo antes de xurdiren complicacións. Os científicos, grazas á súa rápida aición, extirparon aquela parte enferma do orgaísmo antes de xurdiren complicacións.
 6. Cando chega a primavera o sol parece brillar con máis forza no ceo. Cando chega a primaveira o sol parece brilar con máis forza no ceo.
 7. É moi frecuente que os cidadáns colaboren con sinceridade e entusiasmo nas grandes empresas colectivas. É moi freconte que os cidadáns colabouren  con sinceiridade e entusiasmo nas grandes empresas colectivas.
 8. Mira, aquel home da gabardina que está alá na esquina é o famoso profesor de quen tanto che falei. Mira, aquel home da gabardiña que está alá na esquiña é o famoso profesor de quen tanto che falei.
 9. A organización e funcionamento da oficina é un problema que ninguén ousa afrontar con ganas. A orgaización e funcionamento da oficiña é un problema que ninguén ousa afrontar con gañas.
 10. O seu orgullo determinouno a pechar a boca ante as aldraxes proferidas por un sector da audiencia. O seu orgulo determiñouno a pechar a boca ante as aldraxes proferidas por un sector da audencia.
 11. O significante e o significado son as dúas caras do signo lingüístico. O siñificante e o siñificado son as dúas caras do siño lingüístico.
2005-2022