Anxo González Guerra // Vitoria Ogando Valcárcel -ogalego.eu // ogalego.gal

DESVIACIÓNS DA LINGUA ESTÁNDAR. Solucións exercicio 10


p..aia, p..acer, ap..audir,comp..to: praia, pracer, aplaudir, completo

p..ato, p..aca, p..azo, c..amar: prato, placa, prazo, clamar

cump..ir, amp..o, comp..acer, exp..otar: cumprir, amplo, compracer, explotar

rep..icar, p..anta, emp..egar, p..ural: replicar, planta, empregar, plural

imp..sivo, c..avo, esc..avo, c..avar: implosivo, cravo, escravo, cravar

ap..icar, c..ave, c..ase, c..asificar: aplicar, clave, clase/crase, clasificar

conc..ave, conc..uír, c..aro, p..ancha: conclave, concluír, claro, prancha

p..uma, b..anco, ab..andar, b..ando: pluma, branco, abrandar, brando

g..obo, c..ásico, c..oro, c..ima: globo, clásico, cloro, clima

p..aga, p..anto, p..egar, p..aneta: praga, pranto, pregar, planeta

p..ebe, b..andura, b..usa, f..aco: plebe/prebe, brandura, blusa, fraco

f..aqueza, f..echa, f..ota, desp..azar: fraqueza, frecha, flota, desprazar

imp..icar, sop..o reg..a, sing..adrua: implicar, sopro, regra, singradura

sop..ar, ig..exa, f..etar, b..andir: soprar, igrexa, fretar, brandir

b..asón, nob..e, f..ouxo, ob..iga: brasón, nobre, frouxo, obriga

nob..eza, ob..igar, sab..e, f..echazo: nobreza, obrigar, sabre, frechazo

p..ateado, p..acidez, ap..acar, p..an: prateado, placidez, aplacar, plan

2005-2024