ogalego.eu 
Anxo González Guerra
//Vitoria Ogando Valcárcel catedráticos de galego xubilados

Exercicio 14. Pronome persoal: traducir do castelán ao galego


Ben, dismo ti e eu créoo, mais se mo conta Pepe non llo creo, que non me fío del.

1. Bueno, me lo dices tú y me lo creo, pero si me lo cuenta Pepe no se lo creo, que no me fío de él.

Ponte no meu sitio, se llelo conto aos meus amigos non vou quedar moi ben con ela, non lle gusta nada que se conten os seus segredos.

2. Ponte en mi lugar, si se lo cuento a mis amigos no voy a quedar muy bien con ella, no le gusta nada que se cuenten sus secretos.

Onte non o/a vin en Balaídos, non sei por onde anda estes días, botámolo/a de menos no traballo.

3. Ayer no le vi en Balaídos, no sé por dónde anda estos días, le echamos de menos en el trabajo.

Coñézoo/a ben, móvese en ambientes especiais e rise dos que non lle entenden as súas mensaxes.

4. Le conozco bien, se mueve en ambientes especiales y se ríe de los que no  le entienden sus mensajes.

Eu non te vexo traballando aí, como te coñezo desde hai moito podo saber come te van tratar e creo que te vas enfadar moi pronto.

5. Yo no te veo trabajando ahí, como te conozco desde hace mucho puedo saber cómo te van a tratar y creo que te vas a enfadar muy pronto.

Déixallelo ás miñas compañeiras, que elas o saberán apreciar mellor ca min, asegúrocho.

6. Déjaselo a mis compañeras, que ellas lo sabrán apreciar mejor que yo, te lo aseguro.

Pona enriba da mesa, colócala con coidado e despois límpala ben.

7. Ponla sobre la mesa, la colocas con cuidado e después la limpias bien.

Os medios dinnos o que debemos pensar, que debemos calar ou como o debemos dicir.

8. Los medios nos dicen lo que debemos pensar, qué debemos callar o cómo lo debemos decir.

Senta ben, non mo poñas difícil que non te quero castigar outra vez.

9. Siéntate bien, no me lo pongas difícil que no te quiero castigar otra vez.

Aínda que llo regale á miña tía non me van poñer mellor cara, elas sempre o ven todo ao revés.

10. Aunque se lo regale a mi tía no me van a poner mejor cara, ellas siempre lo ven todo al revés.

Se cho digo non mo cres.

11. Si te lo digo no me lo crees.

Quen me condenaron antes do xuízo.

12. ¿Quiénes me han condenado antes del juicio?

O depósito de gasolina, énchollo ou lévao como está?

13. El depósito de gasolina, ¿se lo lleno o lo lleva como está?

Pono e ponllo ao teu acompañante (o cinto de seguridade).

14. Póntelo y pónselo a tu acompañante (el cinturón de seguridad).

Eses cartos acabaron repartíndoos os corruptos ou Eses cartos acabáronos repartindo os corruptos

15. Ese dinero se lo terminaron repartiendo los corruptos.

Gustouche a película Lendas de paixón?

16. ¿Te ha gustado la película Leyendas de pasión?

As mazás cominas eu, o mesmo que as mercou.

17. Las manzanas me las he comido yo, el mismo que las compró.

Podo asegurarche que o vin no partido ou Pódoche asegurar que o vin no partido

18. Te puedo asegurar que le he visto en el partido.

Asegúrate ben de que lle podes gañar o partido.

19. Asegúrate bien de que le puedes ganar el partido.

Díxenche, repítoche e direiche que nunca te amei nin te amarei.

20. Te dije, te repito y te diré que nunca te he amado ni te amaré.

Por que mo ocultas se dis que non che importa nada?

21. ¿Por qué me lo ocultas si dices que no te importa nada?

O millo? Aínda non llelo venderan aos gandeiros.

22. ¿El maíz? Aun non se lo habían vendido a los ganaderos.

Este meniño non fala porque lle comeu a lingua un rato.

23. Este niño no habla porque se le ha comido la lengua un ratón.

Desta vez vante destinar a Medina de Pomar en Burgos ou Desta vez van destinarte a Medina de Pomar en Burgos.

24. De esta vez te van a destinar a Medina de Pomar en Burgos.

Agora déixoo deitado na cama lendo correos na Internet.

25. Ahora le dejo tumbado en la cama leyendo correos en internet.

Gústame o Tour de Francia aínda que o vexo pouco porque me coincide coa sesta.

26. Me gusta el Tour de Francia aunque lo veo poco porque me coincide con la siesta.

Como o/a viches? Eu atópoo /atópoa un pouco feble.

27. ¿Cómo le has visto? Yo le encuentro un poco débil.

Pénsao ben antes de te poñeres a facelo outra vez ou Pénsao ben antes de poñéreste a facelo outra vez.

28. Piénsalo bien antes de ponerte a hacerlo otra vez.

El nunca contou connosco aínda que llo puxemos moi doado.

29. Él nunca contó con nosotros aunque se lo pusimos muy fácil.

Repítellelo ata que elas cansen de oílo ou Repítellelo ata que elas cansen de o oír.

30. Repíteselo hasta que ellas se cansen de oírlo.

Índice de Exercicios de lingua galega
Pseudónimos galegos
Anxo González GuerraVitoria Ogando Valcárcel
Suxestións: ogalego@galicia.com