Xunta de Galicia
Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa
Probas de graduado en educación secundaria
Setembro de 2012


1. Proba de lingua galega
1.1 Formato da proba

Formato
 A proba consta de 20 cuestións tipo test.
 As cuestións teñen tres posibles respostas das que soamente unha é correcta.
Puntuación
 Un punto por cuestión correctamente contestada.
 Cada resposta incorrecta restará 0,25 puntos.
 As respostas en branco non descontarán puntuación.
Duración
 Este exercicio terá unha duración máxima de 45 minutos.


Anotar o número de respostas correctas, erradas ou sen responder para calcular a puntuación (de 0 a 20)

Para comprobar as respostas debe estar activado no navegador JavaScript (ordenador, móbil, tableta...)


set121

Preguntas sobre o texto anterior:

1. Cal é o tema do texto 1?
A A maduración como posibilidade de superar os medos. Correcto?
B A precaución como forma de actuar ante os medos. Correcto?
C A necesidade do medo para manter o control dos nenos. Correcto?

2. No texto 1, os medos:
A Refírense sempre ao mundo da fantasía. Correcto?
B Desde a fantasía, van achegándose á realidade. Correcto?
C Refírense sempre á realidade inmediata. Correcto?

3. O conxunto formado polos termos cativo, adolescente e adulto é:
A Un campo semántico. Correcto?
B Unha serie de sinónimos. Correcto?
C Unha familia léxica. Correcto?

4. A palabra seica (liña 4) no texto 1 significa:
A Abertamente. Correcto?
B Talvez. Correcto?
C Malia. Correcto?

5. Indique o significado da palabra acotío (liña 4).
A Frecuentemente, continuamente. Correcto?
B Ocasionalmente, circunstancialmente. Correcto?
C Desordenadamente, imprevisiblemente. Correcto?

6. Adoptaren (liña 5) é:
A Presente de subxuntivo. Correcto?
B Infinitivo conxugado. Correcto?
C Condicional. Correcto?

7. Segundo a súa forma, que tipo de palabra é lobicán (liña 4)?
A Composta. Correcto?
B Simple. Correcto?
C Derivada.Correcto?

8. Os temos estraños, oral e pura, que tipo de palabras son?
A Adverbios. Correcto?
B Substantivos. Correcto?
C Adxectivos. Correcto?

9. Indique cal das tres opcións é correcta:
A A vertixe, o montaxe, o garaxe. Correcto?
B A vertixe, a auxe, a mensaxe. Correcto?
C A vertixe, a aldraxe, o paxe. Correcto?

10. Inconsciente, oral e enchérense son, respectivamente, palabras:
A Aguda, esdrúxula e sobreesdrúxula. Correcto?
B Grave, aguda e esdrúxula. Correcto?
C Aguda, grave e sobreesdrúxula . Correcto?

set122

Cuestións sobre o segundo texto:

11. O texto 2 é un relato irónico; cal é o seu tema?
A As cargas superficiais da vida e a ausencia do esencial: o amor. Correcto?
B As pertenzas do protagonista entre as que se encontra o amor. Correcto?
C As manías e os desexos na vida e a necesidade de coleccionar. Correcto?

12. Este é un texto narrativo. Quen é o seu narrador?
A Un narrador en terceira persoa. Correcto?
B O protagonista, que fala en primeira persoa. Correcto?
C Alguén que fala en segunda persoa. Correcto?

13. Do texto 2 dedúcese que o protagonista se encontra:
A Apresurado. Correcto?
B Ilusionado. Correcto?
C Desacougado. Correcto?

14. Ateigando (liña 8) correspóndese con:
A Apresurando. Correcto?
B Abafando.Correcto?
C Enchendo. Correcto?

15. Que significa no texto 2 a expresión cara ao ceo (liña 9)?
A De costas ao ceo. Correcto?
B En dirección ao ceo. Correcto?
C Por baixo do ceo. Correcto?

16. A palabra aeroporto (liña 9) é, en canto á súa forma:
A Simple. Correcto?
B Derivada. Correcto?
C Composta. Correcto?

17. De que tipo son os pronomes persoais che, lle, me (liñas 4 e 5)?
A Pronomes átonos de obxecto directo e indirecto. Correcto?
B Pronomes tónicos de suxeito. Correcto?
C Pronomes tónicos de compañía. Correcto?

18. Teño que facer (liña 13), morfoloxicamente, é:
A Unha perífrase verbal. Correcto?
B Un tempo composto. Correcto?
C Un complexo verbal. Correcto?

19. A contracción á (liña 3) está formada por:
A O artigo determinado a e a conxunción a. Correcto?
B A preposición a e o artigo determinado a. Correcto?
C A conxunción a e o artigo determinado a. Correcto?

20. Cal é a serie correcta?
A Voda, avoa, barrer, abogado e vasoira. Correcto?
B Voda, aboa, varrer, avogado e basoira. Correcto?
C Voda, avoa, varrer, avogado e vasoira. Correcto?


O exame incluíu un exercicio de redacción en lingua galega (10 puntos). O tema foi indicado no momento do exame.


ogalego.eu // ogalego.gal

ogalego@galicia.com