PREGUNTAS DE SINTAXE NOS ÚLTIMOS EXAMES DE SELECTIVIDADE EN LINGUA GALEGA E LITERATURA


Xuño 2016

OPCIÓN A) Fíxate nas catro formas que marcadas. Identifica o tipo e subtipo de palabra que é cada unha delas (ex., conxunción disxuntiva) e o tipo de oración que cada unha delas introduce. [1 punto]
... veu un home risoño, novo pero traxado, que lle preguntou qué pasaba. O pintor díxolle que era pintor, que  viñera alí con permiso...
Criterio CIUG: Outórgase 0’25 puntos por cada forma ben comentada: 0’10 puntos pola identificación do tipo de palabra e 0’15 polo tipo de oración.
-1º que: pron. relativo, oración subordinada adxectiva/relativa;
-2º qué: pron. interrogativo, oración subordinada substantiva/completiva (interrog. indirecta);
-3º e 4º que: conxunción subordinativa/completiva, oración subordinada substantiva/completiva.

OPCIÓN B) Analiza sintacticamente as dúas seguintes frases: [1 punto]
a) O fenómeno da morte das linguas
b) O patrimonio inmaterial da humanidade
Criterio CIUG: Outórganse 0’50 puntos por cada frase ben analizada. Admítense as diversas terminoloxías e formas de representación gráfica de análise habitualmente empregadas, sempre que se usen de xeito coherente. Resérvanse 0’20 puntos en cada caso para a correcta identificación distinta da estrutura xerárquica dos modificadores das frases:
- das linguas complementa a morte e morte das linguas a fenómeno: [fenómenoN [da morte [das linguas]]];
- inmaterial complementa a patrimonio e da humanidade a patrimonio inmaterial [[patrimonioN inmaterial] da humanidade].
Os restantes 0’30 puntos de cada análise outórganse pola adecuada identificación de funcións (determinante, núcleo, modificadores) e tipos de unidades (frases e palabras).

Xuño 2015

OPCIÓN A) Constrúe cadansúa oración que, comezando sempre pola secuencia  Buscamos en primeiro lugar…, conteña respectivamente: a) unha completiva de CD; b) unha concesiva; c) unha oración de relativo; d) unha causal que non vaia introducida por porque. [1 punto]
Criterio CIUG: Outórganse 0‘25 puntos por cada oración ben construída coas característica requiridas.

OPCIÓN B) Identifica a función sintáctica que desempeña cada unha das seguintes frases dentro da oración en que aparecen no texto:
-Acostumarse é o primeiro paso para desentenderse..
-Palestina, eternamente violentada, soporta con cruel intensidade...
-Irán, a punto de converterse nunha teocracia nuclear, esperta en Israel...
-evitar aos nosos fillos o horror da guerra...
-temos que interpelar con firmeza aos nosos respectivos gobernos ... [1punto]
Criterio CIUG: Outórganse 0‘20 puntos por cada función sintáctica ben identificada. Admítense as diversas terminoloxías habitualmente empregadas, sempre que se usen de xeito coherente.
- o primeiro paso para (des)entenderse Atributo ou predicado nominal [non se acepta SU]
- (Palestina,) eternamente violentada, (soporta) Complemento predicativo (de SU) [tamén se acepta Modif. de Palestina; non se acepta CIRC de Modo]
- (converterse) nunha teocracia nuclear Complemento/obxecto preposicional (de réxime) / suplemento
- (evitar) aos nosos fillos (o horror da guerra) Complemento (ou Obxecto) Indirecto
- (interpelar) aos nosos gobernos Complemento (ou Obxecto) Directo

Xuño 2014

OPCIÓN A) Analiza cada unha das cinco formas que subliñadas no texto, identificando o tipo de oración que cada unha delas introduce. [1 punto]
-Ás veces me pregunto por que eu non son
-Agardar con paciencia que baixen as augas
-Eu non son daquelas que cantan ás flores e ás pombas xa o sei
-Nin o podo arrincar que arrincaría a alma
-Prendería o lume que me queima por dentro
Criterio CIUG: Outórganse 0,20 puntos por cada forma ben analizada (0,10 pola identificación do que e 0,10 pola identificación do tipo de oración).
1. Pregunto por que eu non son: Pron. interrogativo + oración subordinada completiva de CD
2. Agardar que baixen as augas: Conxunción + oración subordinada completiva de CD
3/5. Daquelas que cantan / o lume que me queima: Pron. relativo + oración subordinada adxectiva ou relativa
4. Que arrincaría a alma: Conxunción + oración subordinada adverbial causal

OPCIÓN B) Fíxate ben: Por que non manter esa información vital? e Estamos seguros que esa bagaxe non nos vai servir no futuro? son oracións interrogativas de dúas clases distintas. Que diferenzas hai entre un e outro tipo de interrogacións? [1 punto]
Criterio CIUG: A pregunta refírese á contraposición entre interrogativas totais e parciais. Non se esixe, porén, o uso desta terminoloxía. Agárdase que o alumno/a sexa quen de articular unha reflexión metalingüística para explicar as diferenzas existentes entre as dúas maneiras de que dispón para facer preguntas –– diferenzas tanto de forma (presenza/ausencia de partículas interrogativas) como de uso ou función (que tipo de preguntas se fai –e de respostas se dá– con cada unha delas).
Outórgase a razón de 0‘50 puntos por cada tipo, aínda que é de esperar unha resposta integrada para ambos.

Setembro 2014

OPCIÓN A) Indica a que clase de palabra corresponde cada un dos cinco nexos destacados no texto e identifica o tipo de oración que cada un deles introduce. [1 punto]
- o derradeiro día que pasamos na nosa casa
-Eu non sabía que contestarlles…
-xa che expliquei que cada maleta non pode levar
-Dez quilos, quince todo o máis, porque as cousas de Naima seguro que pesaban menos
-o que non me cabería nela aínda que fose enormísima
Criterios CIUG: Outórganse 0,20 puntos por cada forma ben analizada (0,10 pola identificación da clase de palabra e 0,10 pola do tipo de oración).
- Que = pron. relativo + or. subord. adxectiva/relativa
- Que = pron. interrogativo + or. subord. complet. de CD
- Que = conxunción + or. subord. complet. de CD
- Porque = conxunción + or. subord. adverbial causal
-Aínda que = conxunción (ou loc. conx.) + or. concesiva.
Admítense as diversas terminoloxías ao uso e non se require un absoluto detalle ou precisión terminolóxica (e. g. ‗que [ 1] é un pronome que introduce unha oración de relativo‘ sería unha resposta correcta).

Xuño 2013

Analiza sintacticamente a primeira oración do texto:  Durante bastante tempo camiñamos en silencio por un carreiro costento, pedregoso e sen sombra. [1 punto]
Criterio CIUG: Valorarase a correcta identificación das funcións oracionais e das categorías ou unidades sintácticas que as desempeñan. Admítese calquera modo de representación da análise así como as diversas terminoloxías, sempre que se empreguen de xeito coherente. Ítems de referencia na corrección:
1. Durante bastante tempo: FP – CCIRC Tempo
2. Camiñamos: Verbo - Predicado (ou Núcleo da FV-Predicado)
3. En silencio: FP – Complemento predicativo (tamén se admite a súa análise como CCIR Modo) 4. Por un carreiro costento, pedregoso e sen sombra: FP – CCIR Lugar
—Pola correcta identificación das funcións: 0,80 puntos = 0,20 por cada ítem.
—Pola correcta identificación das categorías ou tipos de unidades: 0,20 puntos = 0,05 por cada ítem.

Setembro 2013

OPCIÓN A) Identifica o tipo e subtipo de oración subordinada que introducen as cinco formas que destacadas no texto. Indica en cada caso se o que é un pronome relativo ou unha conxunción.
-con ollo atento e pluma fácil, que  hai na localidade turca de Kangal
-onde viven uns peixes que sandan unha enfermidade da pel
-nas escamas de pel morta, que tanto abundan nas zonas afectadas
-non nos deixa ver con claridade que hai outro mundo
-Endemais, que dúas culturas tan separadas como a chinesa e a otomá 16 procurasen solucións
Criterio CIUG: Outórganse 0,15 puntos por cada oración ben identificada e 0,05 pola correcta identificación de cada que como pronome ou conxunción. No caso de clasificacións parcialmente incorrectas (e.g., identificación da completiva de SU como de CD), 0,10 puntos. No caso das oracións adxectivas ou relativas non se require a identificación do subtipo (aínda que unha é especificativa e a outra explicativa). Admítense as diversas terminoloxías en uso, sempre que se empreguen de xeito coherente.

OPCIÓN B) Compara as construcións coordinadas dos seguintes exemplos; repara nos seus nexos: [1 punto]
a) perfectamente conectados ao facebook, twiter e outras redes sociais
b) as redes sociais e os blogs e as webs e os podcast e instagram e youtube e e e...
c) a sociedade actual, chea de información, coñecedora de todos os datos

Criterio CIUG: Pola identificación do tipo de coordinación (copulativa) común a todas elas, 0,25 puntos. Polo comentario dos tres tipos de uso dos nexos, 0,75 puntos. Espérase unha descrición/caracterización deses distintos usos, sen necesidade de empregar terminoloxías especializadas do tipo ‗coordinación asindética‘ ou ‗polisindética‘.

2005-2018
Licenza Creative Commons
ogalego.eu/ogalego.gal ten unha licenza Creative Commons Atribución-Non comercial-Compartir igual 4.0 Internacional.