ogalego.eu 
Anxo González Guerra
//Vitoria Ogando Valcárcel catedráticos de galego xubilados

Léxico 1. Exercicio 8: Sinalar os sufixos das seguintes palabras e indicar o seu valor (resultado: clic sobre a palabra)


 1. ón: aumentativo -solteirón

 2. eiro: lugar onde se garda - palleiro

 3. ada: porción contida -cullerada

 4. eta: diminutivo -carreta

 5. ería: lugar onde se realiza a actividade -carnizaría

 6. esco: semellanza -libresco

 7. ón: aumentativo -fogón

 8. izar: factitivo -alfabetizar

 9. ada: bebida -laranxada

 10. eta: diminutivo -costeleta

 11. ismo: sistema, doutrina -nacionalismo

 12. aría: lugar onde se realiza a actividade -panadaría

 13. ícula: diminutivo culto -partícula

 14. ista: oficio -pianista

 15. ear: durativo -coucear

 16. ón: aumentativo -papelón

 17. eiro: oficio -ferreiro

 18. ado: dignidade, cargo -bispado

 19. enza: resultado da acción -crenza

 20. dura: resultado da acción -mancadura

 21. ificar: factitivo -exemplificar

 22. ada: golpe -pedrada

 23. ícula: diminutivo culto -película

 24. ón: aumentativo -abellón

 25. iscar: frecuentativo diminutivo -neviscar

 26. iña: diminutivo -noitiña

 27. anza: acción -tardanza

 28. ísmo: modo de proceder -heroísmo

 29. edo: lugar onde medran -viñedo

 30. aría: colectivo -infantaría

 31. estre: relación -campestre

 32. oso: cheo de -manteigoso

 33. al: relación -xenial

 34. izar: factitivo -marmorizar

 35. ada: golpe -dentada

 36. allo: colectivo -ramallo

 37. encia: resultado da acción -ocorrencia

 38. lento: provisto de -corpulento

 39. ola: diminutivo despectivo -aldeola

 40. eira: árbore -laranxeira

 41. udo: provisto de -narigudo

 42. ucho: diminutivo despectivo -papelucho

 43. ista: oficio -electricista

 44. al: relación -verbal

 45. ículo: diminutivo culto -versículo

 46. al: lugar onde crecen -piñeiral

 47. izar: factitivo -xeneralizar

 48. ula: diminutivo culto -célula

 49. eiro: oficio -carbieuri

 50. dura: resultado da acción -queimadura

 51. ote: aumentativo afectivo -vellote

 52. ón: aumentativo -moscón

 53. ada: colectivo -niñada

 54. al: colectivo ou abundancial -areal

 55. ulo: diminutivo culto -glóbulo

 56. itar: factitivo -capacitar

 57. ismo: sistema ou doutrina -fascismo

 58. dizo: suxeito da acción -esquecidizo

 59. ón: aumentativo -mullerón

 60. ar: relación -alveolar

 61. ear: durativo -tourear

 62. edo: colectivo ou abundancial -arboredo

 63. iña: diminutivo -campaíña

 64. aza: aumentativo -barcaza

 65. ista: partidario dun sistema ou doutrina -federalista

 66. dizo: posibilidade de sufrir a acción -morredizo

 67. culo: diminutivo culto -corpúsculo

 68. izar: factitivo -harmonizar

 69. eca: diminutivo -soneca

 70. eta: diminutivo -palleta

 71. arrón: aumentativo -vozarrón

 72. ente: estado -doente

 73. ante: adxectivador -insultante

 74. izar: factitivo -escraviza

 75. ete: diminutivo -foguete

 76. uza: despectivo -xentuza

 77. acho: diminutivo despectivo -riacho

 78. ucha: diminutivo despectivo -casucha

 79. illa: diminutivo -guerrilla

 80. astro: despectivo -poetrastro

 81. culo: diminutivo culto -opúsculo

 82. dura: resultado da acción -rascadura

 83. al: lugar onde crecen -algodoal

 84. itar: factitivo -posibilitar

 85. ar: relación -nuclear

 86. únculo: diminutivo culto -pedúnculo

 87. iña: diminutivo -mulleriña

 88. ón: aumentativo -portón

 89. astro: despectivo -medicastro

 90. ito: diminutivo -mosquito

 91. ículo: diminutivo culto -montículo

 92. ificar: factitivo -pacificar

 93. ón: aumentativo -salón

 94. exar: durativo -pestanexar

 95. ote: aumentativo afectivo -rapazote

 96. eira: árbore -figueira

Índice de Exercicios de lingua galega
Pseudónimos galegos
Anxo González GuerraVitoria Ogando Valcárcel
Suxestións: ogalego@galicia.com