ogalego.eu 
Anxo González Guerra
//Vitoria Ogando Valcárcel catedráticos de galego xubilados

Léxico 1. Exercicio 4: Indicar os verbos correspondentes aos seguintes substantivos


aceitar

espellar

acenar

martelar

espetar

diferenciar

sortear

aloumiñar

raiar

zapatear

veranear

adxectivar

aguilloar

bicar

cornear, escornar

remar

sinalar

accidentar

basear

brincar

azoutar

orballar

acentuar

tellar

dentar

perigar

cercar

sarabiar

transitar

merendar

caracolear

alfombrar

esponxar

lostregar

harmonizar

espigar

guerrear

interesar

nivelar

timbrar

pedalear

estercar

golpear

irmandar

estrear

beixar

almorzar

pechar

historiar

tourear

experimentar

ameazar

piratear

desexar

cismar

fantasiar

trancar

silenciar

progresar

marcar

aceite solucion

espello solucion

aceno solucion

martelo solucion

espeto solucion

diferenza solucion

sorte solucion

aloumiño solucion

raia solucion

zapato solucion

verán solucion

adxectivo solucion

aguillón solucion

bico solucion

corno solucion

remo solucion

sinal solucion

accidente solucion

base solucion

brinco solucion

azoute solucion

orballo solucion

acento solucion

tella solucion

dente solucion

perigo solucion

cerco solucion

sarabia solucion

tránsito solucion

merenda solucion

caracol solucion

alfombra solucion

esponxa solucion

lóstrego solucion

harmonía solucion

espiga solucion

guerra solucion

interese solucion

nivel solucion

timbre solucion

pedal solucion

esterco solucion

golpe solucion

irmán solucion

estrea solucion

beixo solucion

almorzo solucion

pecho solucion

historia solucion

touro solucion

experimento solucion

ameaza solucion

pirata solucion

desexo solucion

cisma solucion

fantasía solucion

tranca solucion

silencio solucion

progreso solucion

marca solucion

Índice de Exercicios de lingua galega
Pseudónimos galegos
Anxo González GuerraVitoria Ogando Valcárcel
Suxestións: ogalego@galicia.com