Anxo González Guerra // Vitoria Ogando Valcárcel -ogalego.eu // ogalego.gal

DESVIACIÓNS DA LINGUA ESTÁNDAR. Solucións exercicio 9


gravidade - grave

soidade -so

mendicidade - mendigo

mocidade - mozo

notoriedade - notorio

humildade - humilde

felicidade - feliz

crueldade - cruel

fatalidade - fatal

liberdade - libre

tenacidade - tenaz

novidade - novo

sucidade - sucio

necidade - necio

piedade - pío

vacuidade - vacuo

parvidade - parvo

fealdade - feo

homoxeneidade - homoxéneo

variedade - vario

perpetuidade - perpetuo

deformidade - deforme

sanidade - san

solidariedade - solidario

humidade - húmido

bondade - bo

propiedade - propio

lealdade - leal

debilidade - débil

ambigüidade - ambiguo

falsidade - falso

enfermidade - enfermo

navegabilidade - navegábel

sagacidade - sagaz

sociedade - socio

acerbidade - acerbo

antigüidade - antigo

galeguidade - galego

maldade - malo

2005-2024