Anxo González Guerra//Vitoria Ogando Valcárcel catedráticos de galego xubilados

Lingua Galega e Literatura. 2º Bach. ABAU


Proba de Avaliación do Bacharelato para o Acceso á Universidade

Exames do curso 2017-2018


Xuño: Opción A / Opción BXUÑ0 2018

OPCIÓN A

É pequena e vermella, os chanzos da escaleira da entrada son estreitos de máis, e as fiestras tan pequenas que mesmo parece que estean a conter a respiración. Hai sitios onde se ven os ladrillos, e a porta da entrada deu tanto de si que hai que puxar con forza para pasar. Non temos xardín na parte de diante, só catro olmos pequeniños que plantou o concello na beirarrúa. Na parte de atrás hai un garaxe para o coche que aínda non temos e un terreo pequeno que aínda semella máis pequeno polos dous edificios que ten aos lados. O que si hai na casa son escaleiras, pero son as escaleiras correntes do vestíbulo, e só temos un cuarto de baño. Todo o mundo ten que compartir cuarto: mamá con papá, Carlos con Kiki e eu con Nenny.

Unha vez cando viviamos en Loomis, pasou ao meu carón unha das monxas do meu colexio e viume xogando na rúa. A lavandaría que había debaixo da casa tiña táboas nas fiestras porque roubaran había dous días, e o dono pintara na madeira: SI, ESTÁ ABERTO, para non perder clientes.

Onde vives, preguntou?

Aí, dixen sinalando o terceiro andar.

Vives ?

Aí. Tiven que mirar para onde ela sinalaba: o terceiro andar, a pintura desprendida, os listóns de madeira que papá cravara nas xanelas para que non caésemos. Vives ? Díxoo dun xeito que me fixo sentir como se non valese nada. . Vivía . Asentín coa cabeza.

Nese momento deime conta de que tiña que ter unha casa, unha casa de verdade, que puidese sinalar. Pero esta non o é. A casa de Mango Street non o é. E só de momento, di mamá. Só unha tempada, di papá. Pero eu xa sei como son estas cousas.

Sandra Cisneros, A casa de Mango Street (trad. Alicia Meléndez Sousa, 2018)

 

1. Que entende a narradora por unha casa de verdade, que puidese sinalar? Xustifica a resposta con referencias tomadas do propio texto. [1 punto]

2. Explica con que intención se emprega a cursiva na pregunta "vives ". [1 punto]

3. Redacta un texto no que expoñas as consecuencias que ten para unha persoa nova a dificultade de acceder a unha vivenda digna. (Extensión aprox. 200-250 palabras) [3 puntos]

4. Segmenta morfoloxicamente as seguintes formas e identifica o valor de cada morfema: pequeniños, beirarrúa, lavandaría, tempada (en azul no texto) [1 punto]

5. Procura no texto dez termos que pertenzan ao campo semántico da construción e o urbanismo. [1 punto]

6. Responde unha destas dúas preguntas. (Escolle só unha; extensión aprox. 200-250 palabras) [1 punto]

a) Estereotipos e prexuízos lingüísticos: a súa repercusión nos usos.

b) O galego a finais do século XX e comezos do XXI: características lingüísticas fundamentais. Contexto histórico e situación sociolingüística.

7. Responde unha destas dúas preguntas. (Escolle só unha; extensión aprox. 400 palabras) [2 puntos]

a) A poesía das vangardas. Características, autores e obras representativas.

b) O teatro de fins do XX e comezos do XXI. Temas e autores dos 80 e dos 90. Dramaturgos, tendencias e compañías actuais máis relevantes.XUÑ0 2018

OPCIÓN B

A carón desa enorme superficie álzase a cheminea da central térmica. Non é esta obviamente un prodixio para Galicia pois trátase dun dos aparellos industriais máis contaminantes de Europa que mesmo chegou a custar a vida a varias persoas polos seus letais efectos na atmosfera. Pero si é un eminente traballo de enxeñería. Mide 33 centímetros máis que a propia Torre Eiffel, e o lendario Empire State Building de Nova York é apenas uns metros máis alto ca ela. Álzase 257 metros sobre o solo e pesa 88.200 toneladas, polo que é unha das chemineas máis altas de Europa e no momento da súa construción en 1973 foi a maior de España.

A cheminea está construída a base de formigón e no interior consta de catro condutos de aceiro illados. Ten un diámetro na base de 36,5 metros e no cume redúcese ata os 19 metros. Ademais da cheminea destacan as catro torres de refrixeración, enormes cilindros que emiten de forma constante vapor de auga (este non é contaminante) á atmosfera.

Entre a interminable superficie cuberta e esa incrible cheminea sobrevive unha parroquia rural, Vilavella; preserváronse un grupo de casas de pedra, agora restauradas, hórreos, un cruceiro, ata a igrexa parroquial co seu cemiterio. Un reduto centenario da Galicia decimonónica dende o que se fan aínda máis abraiantes e cuestionábeis as desproporcionadas magnitudes desta central térmica.

Henrique Alvarellos, Galicia en cen prodixios (2004)

 

1. Fai unha síntese do texto que recolla as ideas principais que nel se expoñen. [1 punto]

2. Por que o autor afirma que a cheminea non é un produto para Galicia? E por que afirma que desde Vilavella se fan aínda máis abraiantes e cuestionábeis as desproporcionadas magnitudes desta central térmica [azul no texto]. [1 punto]

3. Redacta un texto no que expliques, de maneira argumentada, como valorarías que na túa localidade se instalase unha industria altamente contaminante que xerase importantes beneficios económicos. (Extensión aprox. 200-250 palabras) [3 puntos]

4. Segmenta morfoloxicamente as seguintes formas e indica o valor de cada morfema: contaminantes, lendario, illados, desproporcionada (en negriña no texto )[1 punto]

5. Identifica a función sintáctica que desempeñan dentro da oración os fragmentos en vermello no texto: A carón desa enorme superficie, un prodixio, as catro torres de refrixeración, vapor de auga. [1 punto]

6. Responde unha destas dúas preguntas. (Escolle só unha; extensión aprox. 200-250 palabras) [1 punto]

a) Estereotipos e prexuízos lingüísticos: a súa repercusión nos usos.

b) O galego a finais do século XX e comezos do XXI: características lingüísticas fundamentais. Contexto histórico e situación sociolingüística.

7. Responde unha destas dúas preguntas. (Escolle só unha; extensión aprox. 400 palabras) [2 puntos]

a) A poesía das vangardas. Características, autores e obras representativas.

b) O teatro de fins do XX e comezos do XXI. Temas e autores dos 80 e dos 90. Dramaturgos, tendencias e compañías actuais máis relevantes.


 

2005-2018
Licenza Creative Commons
ogalego.eu/ogalego.gal ten unha licenza Creative Commons Atribución-Non comercial-Compartir igual 4.0 Internacional.