Poesía galega de posguerra

O autor e a súa obra

Emparellar os autores coas súas obras
Iglesia Alvariño
Celso Emilio Ferreiro
Luís Seoane
Antón Tovar
Luz Pozo Garza
Cuña Novás
Manuel María
Uxío Novoneyra
Méndez Ferrín
Díaz Castro
Avilés de Taramancos
Xohana Torres