Narradores de posguerra

O autor e a súa obra

Emparellar os autores coas súas obras
Ánxel Fole
Álvaro Cunqueiro
Blanco Amor
Neira Vilas
Ramón de Valenzuela
María Xosé Queizán
Méndez Ferrín
Rodríguez Mourullo
Xohán Casal
Carlos Casares
Xohana Torres
Silvio Santiago