Xunta de Galicia
Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa
Probas de graduado en educación secundaria
Maio de 2013


1. Proba de lingua galega
1.1 Formato da proba

Formato
 A proba consta de 20 cuestións tipo test.
 As cuestións teñen tres posibles respostas das que soamente unha é correcta.
Puntuación
 Un punto por cuestión correctamente contestada.
 Cada resposta incorrecta restará 0,25 puntos.
 As respostas en branco non descontarán puntuación.
Duración
 Este exercicio terá unha duración máxima de 45 minutos.


Anotar o número de respostas correctas, erradas ou sen responder para poder calcular a puntuación (de 0 a 20)

Para comprobar as respostas debe estar activado no navegador JavaScript (ordenador, móbil, tableta...)


maio131

Cuestión sobre o texto anterior:

1. Cal é o tema do texto 1?
A O eloxio de Galicia e a súa lingua. Correcto?
B A limitación da lingua galega ao ámbito rural. Correcto?
C A indiferenza entre o uso dunha lingua ou outra. Correcto?

2. Que vontade expresa o autor do texto 1?
A A de escribir para conseguir obras de calidade. Correcto?
B A de escribir para manter a identidade do país. Correcto?
C A de escribir para lograr o recoñecemento do público. Correcto?

3. O texto 1 está escrito...
A Desde a perspectiva dun home novo. Correcto?
B Desde a perspectiva dun home que entra na vellez. Correcto?
C Desde a perspectiva dun escritor obxectivo. Correcto?

4. No texto 1 os termos “riba” e “baixo” (liña 7) son:
A Sinónimos. Correcto?
B Parónimos. Correcto?
C Antónimos. Correcto?

5. A expresión “dando herba á Terra Nosa” (liña 10), no texto 1, quere dicir:
A Enterrado. Correcto?
B Esquecido. Correcto?
C Agardado. Correcto?

6. O conxunto formado polos termos nacer, medrar, envellecer forman:
A Un campo semántico. Correcto?
B Unha serie de sinónimos. Correcto?
C Unha familia léxica. Correcto?

7. Sinale a serie correcta:
A O ponte, o cume, a legume. Correcto?
B A ponte, a cume, a legume. Correcto?
C A ponte, o cume, o legume. Correcto?

8. País, eternamente e verde son, respectivamente:
A Substantivo, demostrativo, adxectivo. Correcto?
B Adxectivo, adverbio, substantivo. Correcto?
C Substantivo, adverbio, adxectivo. Correcto?

9. Cando se acentúa “máis”?
A Cando é conxunción adversativa. Correcto?
B Cando é adverbio de cantidade. Correcto?
C Resulta incorrecto acentuala. Correcto?

10. Sinale a serie correcta:
A Posibilidade, amabilidade, movilidade, rendibilidade. Correcto?
B Posibilidade, amavilidade, movilidade, rendibilidade. Correcto?
C Posibilidade, amabilidade, mobilidade, rendibilidade. Correcto?

maio132

Cuestións sobre o segundo texto:

11. Que conta o texto 2?
A Unha traxectoria á inversa do ciclo vital e as súas consecuencias. Correcto?
B Unha experiencia de vellez e a súa repercusión na vida. Correcto?
C A importancia da infancia e as súas consecuencias. Correcto?

12. Neste texto narrativo, o narrador está:
A En terceira persoa. Correcto?
B En primeira persoa. Correcto?
C En segunda persoa. Correcto?

13. Este relato (“O neno suicida”) ten unha estrutura circular. Por que?
A Porque non ten ningún final. Correcto?
B Porque o comezo remite ao final. Correcto?
C Porque o relato ten moito diálogo. Correcto?

14. Rafael Dieste sitúase cronoloxicamente na etapa das vangardas. A que século pertence?
A Ao século XIX. Correcto?
B Ao século XIV. Correcto?
C Ao século XX. Correcto?

15. Que significa o verbo ensarillar (liña 23)?
A Enredar, enlear. Meterse nun asunto do que é difícil saír. Correcto?
B Avanzar, progresar. Evolucionar cara á saída dunha situación. Correcto?
C Saltar, esquivar. Evitar situacións que traian complicacións. Correcto?

16. A palabra camposanto (liña 7) é, en canto á súa forma:
A Simple. Correcto?
B Derivada. Correcto?
C Composta. Correcto?

17. O termo daquela (liña 17) é:
A Un adverbio de tempo. Correcto?
B Un substantivo común. Correcto?
C Un pronome persoal. Correcto?

18. Na oración Falou o vagabundo descoñecido, cal é a función sintáctica de “o vagabundo descoñecido” (liñas 1-2)?
A Obxecto directo. Correcto?
B Suxeito. Correcto?
C Complemento circunstancial. Correcto?

19. Sinale a serie correctamente acentuada:
A Saír, rúas, acabóu , pensei. Correcto?
B Sair, rúas, acabou, penséi. Correcto?
C Saír, rúas, acabou, pensei. Correcto?

20. Na liña 19 aparece a palabra secreta. Que diferenza hai entre secreto/a e segredo?
A Secreto/a é un adxectivo; segredo, un substantivo. Correcto?
B Secreto/a é un xentilicio; segredo, un substantivo. Correcto?
C Secreto/a é un adverbio; segredo, un adxectivo. Correcto?


1.3 Exercicio de redacción en lingua galega (10 puntos). O tema facilitouse no momento do exame.


ogalego.eu // ogalego.gal

ogalego@galicia.com