casa
Xesús Alonso Montero, homenaxe dos seus alumnos de ogalego.eu

Libros en galego que se deixan ler

Teoría

qr
Foto: Xesús Alonso Montero, escritor galego

Anxo González Guerra // Vitoria Ogando Valcárcel -ogalego.eu // ogalego.gal

LINGUA GALEGA E LITERATURA. 1º ESO. ACTIVIDADES PARA TRABALLAR NA REDE
(na memoria de Pedro Petouto, mestre dos mestres)

En vermello aparecen os apartados correspondentes aos contidos de 1º ESO publicados no DOG. Todas as actividades teñen ligazóns á rede para que o profesorado e o alumnado poidan traballar conectados. Esta guía non é máis que unha axuda, non é un curso completo.
- Espazo Abalar de 1º ESO, Lingua Galega
- ogalego.eu no espazo Abalar

Bloque 2. Comunicación escrita. Ler e escribir.

A) Comprensión de textos.
1. Comprensión de textos propios da vida cotiá e das relacións sociais en ámbitos próximos á experiencia do alumnado, como mensaxes de chat e de correo electrónico, normas e instrucións de uso.

1.1-Practicar coa lingua dos SMS: exercicios
1.2-Consellos para interactuar nun blog:
- Nos blogs o tema deberá cinxirse á temática xeral, sobre todo nos escolares
- Non se debe escribir en maiúsculas porque semella que se berra. Non se debe utilizar a linguaxe dos SMS, hai que escribir correctamente, con todas as letras, tiles, etc.
- O título da mensaxe debe ser breve e claro
- Cando a resposta a unha mensaxe no blog sexa persoal é mellor mandar un email
- Non mandar comentarios innecesarios. Opinións coma “Moi ben”, “Eu tamén” non aportan nada, son unha perda de tempo
- Non  subir comentarios que teñan alusións sexistas, políticas, relixiosas ou racistas que poidan atentar contra outros usuarios
- Non subir insultos e descualificacións
- Nunca suplantar a identidade de outro usuario xa que se pode incorrer en delicto. Non expor publicamente datos persoais propios ou alleos
- Non se deben anunciar produtos ou empresas coma se fose un anuncio

1.3- Consellos para o correo electrónico.
- Cando se envía un correo a varias persoas debe empregarse sempre o destinatario oculto (CCO)
- Ao reenviar un correo recibido borrar sempre o enderezo de quen nolo enviou
- Non responder a correos descoñecidos en ningún caso. Borralos ou bloquealos como spam
- O correo non é un chat. Procurar facelo atractivo no formato con cores, presentación, etc.

1.4- Redes sociais (Tuenti, Facebook, etc.)
- Non facer públicos datos persoais coma enderezos, teléfonos, etc.
- Restrinxir no perfil o acceso aos comentarios propios a só amigos ou amigos de amigos
- Ao aceptar amigos lembrar que non é importante o número senón a calidade
- Sempre en caso de dúbida consultar aos pais ou profesores
- Non insultar, faltar ao respecto ou propagar rumores sobre outras persoas porque un é o responsable do que escribe e onde o escribe. Na rede non hai anonimato
- Desconfiar de promesas, agasallos, etc. sen coñecemento dos pais

1.5. A Aula Virtual do Instituto.
Cada vez que utilizamos a AV é coma se falásemos diante de toda a clase: corrección, educación, textos e arquivos ben presentados na forma e nos temas. Actualizar o perfil con algo orixinal ou bonito.

1.6. Curso aberto para as ferramentas dos portátiles Abalar

2. Comprensión de textos dos medios de comunicación, sobre todo de noticias relacionadas coa vida cotiá, atendendo ao lugar que ocupan na estrutura do xornal, á información dos feitos e aos elementos paratextuais.
2.1- O xornal máis lido en galego era De luns a venres, agora semanal. Escoller unha nova e comentala na AV ou no procesador de textos.
2.2- O xornal máis completo en galego foi Galicia Hoxe, agora só virtual .
Facer unha análise das seccións que ten e de que tratan.
Cales son as novas máis importante do día? Por que?
2.3- La Voz de Galicia é o xornal en castelán máis lido en Galicia.
Probar a ler La Voz en galego premendo en lavozdegalicia.es en galego (arriba á dereita) e facer un comentario da experiencia (ou directamente).
Explicación de seccións que ten.
2.4- Os ourensáns poden facer o mesmo con La Región, premendo na bandeira en galego (ou directamente)
Os lugueses tamén poden ver en galego El Progreso premendo Ver en galego (e logo o navegador xa o abrirá en galego no futuro)
Os pontevedreses poden optar por ver en galego o Diario de Pontevedra.
Os coruñeses tamén poden ver en galego La Opinión
2.5- O segundo xornal máis lido en Galicia é o Faro de Vigo, que tamén dispón dunha versión en galego

2.6. Outros medios dixitais son Praza Pública, Galicia confidencial, Sermos Galiza, Dioivo
2.7. A revista en galego con máis difusión era a da compañía R, agora dixital

3. Comprensión de textos do ámbito académico, atendendo especialmente aos de carácter instrutivo e expositivo (incluídas webs educativas e informacións de dicionarios, glosarios e enciclopedias en diversos soportes).
3.1- Dicionario de dicionarios: escoller varias palabras e investigar a súa historia nestes dicionarios
3.2- Dicionario da RAG: buscar palabras
3.3- Dicionário Estraviz: buscar palabras. Que hai de diferente nas definicións?
3.4- Interesante dicionario de sinónimos na UVigo
3.5- A wikipedia en galego, a Galipedia: Que é? Como se consulta?
3.6- A Enciclopedia dos autores galegos: Biblioteca Virtual Galega. Procurar información sobre autores e obras
3.7- O proxecto Abalar. Que é? Como funciona?
3.8- Un texto económico: ver:
3.9- Unha receita de cociña: ver

4. Detección do tema e dos subtemas de narracións e aplicación a elas de técnicas de análise do contido de textos escritos: subliñado das ideas principais, elaboración de esquemas que as estruturen visualmente e resumo.
4.1 Os nenos e as novas tecnoloxías.
Texto para traballar
4.2. Unha Cousa de Castelao. Texto para traballar

5. Utilización dirixida da biblioteca do centro e das TIC para obter tanto información como modelos para a composición escrita.
5.1- Un exemplo de guías na biblioteca do IES Sánchez Cantón
5.2- As Andadeiras na biblioteca do IES Sánchez Cantón: como facer traballos, redactar apuntamentos, ler webs, ler a prensa…

6. Actitude reflexiva e crítica ante as mensaxes que supoñan calquera tipo de discriminación, con especial atención ás procedentes das informacións dos xornais. Identificación dos usos lingüísticos discriminatorios máis evidentes e procura de alternativas.
6.1- Buscar nos xornais do apartado 2 textos que traten o tema da discriminación
6.2- Contos populares pexorativos para a muller, refráns nos que a muller non sae ben, nos números 11 e 12

7.  Lectura en voz alta con dicción, entoación e ritmo correctos, incidindo especialmente na adecuación aos patróns fonéticos do galego e na atención aos signos de puntuación.
7.1- Lectura do discurso dun delegado de clase: ver
7.2- Lectura de O pai de Migueliño , de Castelao
7.3- Lectura dos Airiños, airiños, aires, de Rosalía de Castro
7.4- Lectura de Tristán García de Álvaro Cunqueiro

7.5- Probar un sintetizador de voz pegando o texto e escollendo o noso idioma. Facer o mesmo con Cotovía e comparar co anterior

B)Produción de textos escritos.

1. Composición de textos propios da vida cotiá e das relacións sociais, como instrucións e normas, mensaxes de chat ou de correo electrónico.

1.1- Redactar varios correos: a un compañeiro de clase enfermo comentándolle o que pasou hoxe nas clases. A un amigo que coñecemos no campamento de verán comentándolle como é a vida na nosa cidade/vila
1.2- Redactar un texto coas normas de comportamento que piden no noso instituto
1.3- Redactar un texto sobre a utilización por parte do alumnado de 1º ESO das redes sociais e dos móbiles
1.4- Redactar un texto coas principais regras do deporte favorito

Para 1.2-3-4 usar o procesador writer. Consellos: tipo de letra (verdana...), tamaño (11/12), título centrado, texto xustificado, comprobar a ortografía.

2. Composición de textos propios dos medios de comunicación impresos ou dixitais, especialmente noticias.
Pódense utilizar os xornais citados no apartado 2 para coller un modelo.
Como exemplo tamén se poden ler duns traballadores pechados ou o dun pirata informático
2.1- Redactar una noticia: expoñendo só os feitos
2.2- Redactar unha crónica: expoñendo os feitos e dando a opinión propia
2.3- Redactar unha reportaxe: con información, fontes, imaxes, etc.
2.4- Redactar unha carta ao director, tema: os problemas do instituto

3. Composición de textos propios do ámbito académico, especialmente conclusións sobre tarefas e aprendizaxes efectuadas, resumos, esquemas e exposicións sinxelas.
3.1- Despois de ler a pega e a andoriña, redactar un texto relacionado coa materia de coñecemento do medio
3.2- Despois de ler o texto sobre A Media e A Persia, redactar un texto relacionado coa materia de sociais
3.3- Elaborar no procesador de textos ou na AV resumes e esquemas de temas doutras materias

4. Composición de textos narrativos e descritivos.
4.1- Descrición do ambiente da clase
4.2- Descrición física e da forma de ser de un mesmo
4.3- Descrición da casa propia
4.4- Descrición dos lugares onde se pasan as vacacións

4.5- Outras propostas de textos

5. Planificación, revisión e boa presentación dos textos escritos, con respecto polas normas gramaticais e ortográficas e mais con adecuación á temática, fins, destinatarios... de cada escrito.
6. Uso das TIC para elaborar textos escritos ben presentados e correctos, aproveitando as posibilidades dos procesadores de textos, correctores ortográficos, etc.
6.1- Escribir o texto propio
6.2- Pasar o texto polo corrector ortográfico do procesador de textos ou en liña
6.3- Xustificar o texto e centrar os títulos
6.4- Escoller o tipo de letra e o tamaño do texto (os máis comúns)
6.5- Facer as ligazóns (ocultas) a outras páxinas, se cómpre
6.6- Inserir as imaxes, adecuando o tamaño e colocándoas de xeito atractivo co texto

6.7- Xogar coas cores e fondos

6.8- Finalmente, se é para subir como arquivo, mellor gardar como pdf quedando con copia no formato do procesador para futuros cambios

Bloque 3. Funcionamento da lingua.

3.1. Recoñecemento das intencións comunicativas expresadas a través das modalidades oracionais.
Lectura dos textos 2, 5, 6 e análise do tipo de oracións e a súa intención comunicativa

3.2. Recoñecemento e uso reflexivo dos mecanismos de cohesión textual como a deíxe persoal, a actualización e a referencia interna de tipo gramatical e mais dos nexos e conectores textuais máis comúns, en particular os temporais e explicativos.
Escoller exercicios variados coas súas solucións

3.3. Indución, a partir de usos contextualizados, da diferenza entre palabras flexivas e non flexivas e recoñecemento das categorías gramaticais básicas (substantivo, adxectivo cualificativo, verbo, adverbio), para o perfeccionamento da produción e comprensión textuais.
Exercicios de análise morfolóxica simples
Repaso aos tempos verbais
CONXUGADOR EN LIÑA CELENIS

3.4. Indución das regras de concordancia e das funcións sintácticas principais no seo da oración para a mellora das estruturas na construción e revisión de textos.
-Exercicios de análise sintáctica simples
-Pequena axuda teórica

3.5. Uso dun léxico suficientemente amplo e preciso, con incorporación de fraseoloxía e de vocabulario temático a partir de campos identificados nos textos traballados na aula.
-Integración de fraseoloxía e paremioloxía (refráns) nos textos axudándose dos ditos de Pilar Guerra
-Exercicios de léxico para utilizar nas composicións

3.6. Uso reflexivo da puntuación en relación coa cohesión sintáctica, así como das normas ortográficas, con aprecio dos seus valores funcionais e sociais.
- Exercicios para practicar a ortografía. B/V no Ben Falado.
- Para axudarse cun resume ortográfico
- Descargar as normas ortográficas do galego

3.7. Reflexión básica acerca daqueles aspectos da fonética e da fonoloxía do galego onde poidan producirse interferencias (apertura das vogais de grao medio, n velar, entoación...), exposición a modelos positivos e práctica mediante a lectura de textos.
- Practicar a fonética con exercicios
- Escoitar falantes en Ben Falado escollendo varios capítulos: A Pastoriza///
Hermisende/// Galego de León e Zamora/// Galego de Asturias///Monfero/// Bergantiños, etc Ou nesta selección de falas no You Tube
- Axuda para dúbidas

3.8. Interpretación e aproveitamento das informacións lingüísticas que ofrecen os dicionarios e as obras de consulta, especialmente sobre clases de palabras e normativa.
-Dicionario de dicionarios: escoller varias palabras e investigar a información
-Dicionario da RAG: buscar palabras e información
-Dicionário Estraviz: buscar palabras. Que hai de diferente nas definicións?
-Digalego: que informa?
Digalego, (con clave do centro ou particular). Enciclopedia Galega Universal (coa mesma clave ca Digalego). Dentro de Abalar Digalego e EGU non piden clave

Bloque 4. Lingua e sociedade.

1. Coñecemento xeral da diversidade lingüística no mundo e no Estado español, valorando positivamente o plurilingüismo como expresión da riqueza cultural da humanidade.
1.1- As posibilidades do plurilingüismo na rede. Facer prácticas de tradución
1.2- Estranxeiros que falan galego. Buscar no Ben falado

1.3- Ver nas Historias de Galicia a Lingua de reis
1.4- O galego visto desde Portugal

2. Observación da situación sociolingüística en canto a usos e actitudes no contorno máis próximo (aula, barrio...), con aproximación aos prexuízos lingüísticos máis evidentes.
2.1- Buscar falantes da zona propia e de outras (bloque 3, 3.7)
2.2- Exercicios para practicar coas formas dialectais
(bloque 3, 3.7)

3. Consciencia da necesidade e das potencialidades de enriquecemento persoal e colectivo do uso normalizado da lingua galega, afirmando o plurilingüismo.
3.1- Reflexión do presidente da Real Academia Galega
3.2- Procurar no Ben falado persoas estranxeiras que aparezan falando en galego e reflexionando sobre a utilidade das linguas
(punto 1.2).Galego nas Universidades europeas, O mito da Torre de Babel. Khristos Kotsakópulos, Peter Szavó, Paulina Ceremuzinska, Daria Shórnikova, Susana Montesinos, Sara Ardovini, Hicham Suisse, Ekaterina Guerbek, Jonathan Dunne, Zuzana Pesselova, Arif Budiman, Grit Hagen,

3.3- Ver (en Flocos TV mentres existiu) Linguas cruzadas (No YouTube: un, dous, tres, catro, cinco, seis)
3.4- É o galego lingua minoritaria: Núñez Singala
3.5- IES da Chapela no You Tube

4. Observación das principais diferenzas, contextuais e formais, entre usos de distintos niveis e rexistros, tanto na oralidade como na escrita.
Textos para practicar: ver

Bloque 5. Educación literaria.

1- Selección guiada e lectura orientada de obras adecuadas á idade que estimulen o hábito e pracer lector ao tempo que amplían o coñecemento do mundo.
Proposta de itinerario lector para 1º ESO:

- O monstro das palabras, María Reimóndez -Xerais -
- Chamádeme Simbad, Francisco Castro, Galaxia
- Contos por palabras,  de Agustín Fernández Paz -Xerais-/B120, La Voz
-Trece anos de Branca,  de Agustín Fernández Paz –Edebé
- Intercambio cun inglés, de Christine Nöstlinger, Oxford
- Os mornias, de Lola González -Xerais-.  
- Contos para Manuela, de Mario Pereira, Alfaguara
- Prohibido casar, papá, de Fina Casalderrey, Galaxia
- A noite que Wendy aprendeu a voar, Andreu Martín -Xerais-
- Ás de mosca para Anxo, de Fina Casalderrey -Anaya-
- Amigos en tempo real,  Ramiro J. Álvarez, -Galaxia-
- A expedición do Pacífico,  de Marilar Aleixandre -Xerais-.
- De como o santo dos croques se fai peregrino, Pepe Carballude –SM-
- Camiño perigoso, Ánxela Loureiro -Xerais-
- Os Megatoxos e os Templarios da Luz, Anxo Fariña -A Nosa Terra-
- Os Megatoxos e o aprendiz de Druída, Anxo Fariña -A Nosa Terra-
- Os Megatoxos e a espada esmeralda, Anxo Fariña -A Nosa Terra-

- Os Megatoxos e a cara oculta de Lúa, Anxo Fariña -Xerais-

2. Lectura expresiva e comprensiva e mais audición de poemas recitados ou cantados, captando o uso dos recursos estilísticos principais do nivel semántico e os que conforman o ritmo poético.
2.1- En Son de poetas podemos escoller entre unha morea de poemas e fixármonos nos recursos xa que temos son e letra
2.2- Tamén na Biblioteca Virtual Galega temos un bo feixe de poemas para escoitar

3. Lectura expresiva e comprensiva e mais audición de diferentes textos narrativos breves, recoñecendo a funcionalidade dos elementos formais básicos.
3.1- Fragmento de Neira Vilas en Querido Tomás, texto e vídeo
3.2- Fragmento de Xavier P. Docampo, texto e vídeo

4. Lectura dramatizada e comprensiva e mais visionamento de pezas teatrais, apreciando os seus compoñentes e procedementos máis relevantes.
4.1- Vídeo dunha parte de A fiestra baldeira, de R. Dieste
4.2- Texto de A xustiza dun muiñeiro, de Varela Buxán

5. Comparación entre textos literarios e non literarios e dos tres grandes xéneros.
Escoller textos na Biblioteca Virtual Galega e comparalos

6. Creación de textos de intención literaria partindo dos trazos formais dos traballados na aula e das posibilidades lúdico-estéticas da lingua.
Traballar no procesador de textos

7. Análise doutras linguaxes estéticas: o cómic.
7.1- Portal para facer cómic cunha versión educativa de 30 días. Cómodo e fácil de usar
7.2- Novas sobre a banda deseñada galega
7.3- Pequeno vídeo sobre o cómic

8. Aproveitamento guiado dos fondos e recursos que ofrecen as bibliotecas, incluídas as virtuais.
Guía nas bibliotecas escolares

Bloque 1. Comunicación oral. Escoitar e falar.

Aproveitaranse os temas e textos expostos nos apartados anteriores para a práctica oral

Comprensión de textos.
* Comprensión de textos propios dos medios de comunicación, especialmente de novas de actualidade próximas aos intereses do alumnado.
* Comprensión de textos orais utilizados no ámbito académico, como presentación de tarefas e de instrucións para a súa realización ou breves exposicións orais de temáticas variadas.
* Desenvolvemento de habilidades de escoita activa. Actitude de interese, de cooperación e de respecto ante as intervencións orais de quen fala diante de nós, sobre todo en exposicións do profesorado ou do alumnado e mais no traballo colaborativo.
* Actitude reflexiva e crítica ante as mensaxes que supoñan calquera tipo de discriminación, con especial atención ás procedentes dos informativos dos medios de comunicación. Identificación dos usos lingüísticos discriminatorios máis evidentes e procura de alternativas.
* Valoración das producións orais emitidas cunha fonética galega correcta e actitude crítica ante os prexuízos que se poidan asociar a ela.
Produción de textos.
* Exposición planificada, clara e ordenada, coa axuda das TIC, de informacións de actualidade que interesen ao alumnado tomadas dos medios de comunicación.
* Narración oral coa axuda dos medios audiovisuais e das TIC a partir dun guión preparado previamente, incluíndo descricións sinxelas, ideas e valoracións relativas aos feitos expostos.
* Participación activa en situacións propias do ámbito académico (pedimento de aclaracións, intercambio de opinións, exposición de conclusións...).
* Coherencia entre comunicación verbal e non verbal na produción dos discursos e presentacións orais.
* Participación en situacións de comunicación reais ou simuladas propias da vida cotiá do alumnado adoptando o rexistro adecuado a estas.
* Valoración do diálogo como medio de resolución de conflitos, intervencións orais respectuosas con quen nos rodea e actitude de cooperación en situacións de aprendizaxe compartida. Desenvolvemento de habilidades de comunicación asertiva aplicadas, por exemplo, á expresión e recepción de sentimentos positivos.
* Interese por producir enunciados correctos e non interferidos desde o punto de vista fonético, fuxindo dos prexuízos que adoitan relacionarse con determinados modelos de lingua oral.

MINIPORTÁTIL ABALAR 2011-2012 (ALUMNO):

Proxecto (información Abalar en pdf)

Escritorio

Teclado en pantalla e navegador Firefox. Neste caso o alumno engadiu o procesador de textos e un xogo.

Pódense engadir máis programas premendo co botón dereito sobre a icona e escollendo esta opción

 

Cartafoles

Nos ficheiros e cartafoles aparece o alumno e neste caso unha memoria USB conectada

Se gardamos arquivos no escritorio estarán aquí neste cartafol

Accesorios

Gedit: Editor de textos compatible con UTF-8 para GNU/Linux

Gscan2.pdf: creación de PDFs partindo de imaxes

Sigala: creación de aulas ou grupos

Terminal: Ferramenta para a introdución ou amose de datos do PC

Xournal para anotacións a man alzada, tomar notas, facer un diario, etc.

Shutter: capturador de pantalla?

Cando se use moito algún é mellor poñelo tamén no escritorio principal (botón dereito)

Ciencias

Avogadro: editor de moléculas

Kalzium: táboa periódica e ferramentas de Química

Educación

GCompris: actividades para nenos entre 2 y 10 anos de idade

EdLim: editor de materiais educativos

Dr. Geo: Ferramenta matemática

Editor de esquemas...: Software para o deseño de circuitos eléctricos

Freemind: Creación de mapas conceptuais

Geogebra: Software matemático interactivo libre

Jugaraleer: Software educativo pensado para rapaces con NEAE como axuda á aprendizaxe da lectura

KAlgebra: Calculadora matemática baseada na linguaxe de marcado MathML

Kbruch:
Programa para practicar o cálculo con fraccións e porcentaxes

KLetters: Aplicación especialmente deseñada para axudar ao usuario a aprender o alfabeto nun novo idioma e posteriormente aprender a ler sílabas sinxelas

Ktouch: programa para aprender mecanografía

KTurtle: Programa educativo deseñado para a programación

Kverbos: Programa educativo que permite practicar a conxugación de verbos en español.

KWordQUIZ: Programa de aprendizaxe de vocabulario por medio de cartóns

Step: Simulador de experimentos físicos

Lyvnid: Gráficas e funcións

TuxMath: xogo educativo no que a axilidade mental realizando restas, sumas, multiplicacións e divisións

TuxPaint: debuxo libre

TuxTiping: Aprende mecanografía con este divertido xogo

Ferramentas

Ardora: aplicación para docentes que permite crear encrucillados, sopas de letras, etc.

Malted: editor de exercicios, actividades, cursos...

HotPotatoes: conxunto de seis ferramentas de autor que permiten elaborar exercizos interactivos baseados en web

JClic: conxunto de aplicacións para realizar diversos tipos de actividades educativas: rompecabezas, asociacións, exercizos de texto, palabras cruzadas...

Gráficos

Dia: editor de diagramas

GNU: o equivalente ao coñecido Paint de Windows

Draw: Editor de gráficos vectoriais e ferramenta de diagramación, de debuxo

Programa de manipulación de imaxes GNU: GIMP (guía de uso)

Scribus: maquetación de páxinas, creación de publicacións

Shotwell Photo Manager: editar e organizar fotos

Offimatica

Adobe Reader para os pdf

LibreOffice (variante de OpenOffice, polo que os programas son equivalentes). Existe unha versión portable que o alumnado pode ter no seu extraíble USB

- Calc: programa para as follas de cálculo (le tamén e modifica os MicrosoftExcel)

- Impress: creación de presentacións, transparencias e diapositivas (le e modifica tamén os PowerPoint). Guía de uso

- Math: creación e edición de fórmulas matemáticas

- Writer: procesador de textos (le e modifica tamén os Word). O programa que máis debemos usar nas clases de Lingua

Son e vídeo

Audacity: editor e gravador de son

Avidemux: edición e procesado de vídeo

Cheese: para usar a cámara web

Jokosher Audio Editor: é un editor de audio

KMPlayer é un reprodutor de audio e vídeo moi completo

Mobile Media Converter, para cambiar o formato dos arquivos multimedia, mesmo para móbiles

MuseScore: para editar pentagramas, notación musical

OpenShot Video Editor: interesante editor de vídeo

PulseAudio Volume Meter: para controlar o son

Reprodutor VLC: completo reprodutor multimedia

Rhythmbox: para reproducir e organizar os arquivos de música

WinFF: conversor de formatos de vídeo

 

Ferramentas para ver e manipular arquivos de son (guía de uso) e vídeo (guía de uso)

Xogo

Dez xogos para os momentos de lecer do alumnado na aula

Sistema

Aplicacións para arranxar problemas do portátil

Son: para habilitar/deshabilitar a reprodución de son...

WN Manager: para conectar a rede cando se desconecta

 

 

2005-2015